KUVATAITEEN AMK-TASOINEN
KOULUTUS

LOPPUU TAMPEREELLA.

Kuvataiteen amk-tasoinen koulutus loppuu Tampereella vuodesta 2014 alkaen. TAMK ei hakenut kuvataiteen koulutusvastuuta ja ministeri Krista Kiuru (SD) ei huomioinut lukuisia arvovaltaisia vetoomuksia ja asiantuntijoiden perusteluja koulutuksen säilyttämisestä. TAMK ei ota enää uusia opiskelijoita kuvataiteilija (AMK) koulutukseen. Valtioneuvosto hyväksyi ammattikorkeakoulujen uudet toimiluvat istunnossaan torstaina 12.12.2013.

TILANNEKATSAUS

16.12.2013

Valtioneuvosto hyväksyi ammattikorkeakoulujen uudet toimiluvat istunnossaan torstaina 12.12.2013 opetusministeri Krista Kiurun (sd) esityksen mukaisesti. Tampereen ammattikorkeakoulu sai vakinaisen toimiluvan 1.1.2014 alkaen. Toimilupahakemuksessaan TAMK ei hakenut kuvataiteen koulutusvastuuta eikä ministeri sitä TAMKille määrännyt. Ministeri Kiuru jätti omaan arvoonsa lukuisat arvovaltaiset vetoomukset laadukkaan ja tarpeellisen koulutuksen säilyttämisen puolesta.

Näin Suomesta tulee ainoa eurooppalainen valtio, jonka kakkoskaupungissa ei ole kuvataiteilijan ammattiin johtavaa koulutusta. Päätösprosessissa on nähtävissä vahva aluepoliittinen näkökanta: Tampere tulee toimeen ilman kuvataiteen korkea-asteen koulutusta. Ilman koulutusta, mutta ei ilman taiteilijoita.

Muodollisesti ministerin ei tarvinnut ottaa kantaa TAMKin kuvataiteen asemaan, koska TAMKin omistajayhtiö Piramk Oy:n hallitus oli hyväksynyt rehtori Markku Lahtisen ja kolmen apulaisrehtorin Mikko Naukkarisen, Marja Sutelan ja Päivi Karttusen valmisteleman mallin TAMKin koulutuksen järjestämisestä tulevaisuudessa. Koulun johto yritti lopettaa kuvataiteen korkea-asteen koulutuksen Tampereelta jo vuonna 2006 siinä silloin onnistumatta.

Tampereen taidekoulutuksen lopettamisprosessi noudatteli samaan kaavaa kuin Lahden taidekoulutuksen lopettaminen vuonna 2012. Voidaan sanoa, että Lahden ja Tampereen alasajoprosessista on hieman yllätäin viime kädessä vastuussa Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue.

Jo sisällä olevien opiskelijoiden suhteen TAMKin johto tulkitsi väärin uutta AMK-lakia ja ministeriön ohjeita ja sisällytti toimilupahakemukseensa suunnitelman siirtää kesken jäävät kuvataitelijaopinnot SAMKin Kankaanpään yksikköön. Kuvataideopiskelijoissa pakkosiirtosuunnitelma Kankaanpäähän aiheutti ahdistusta.

Tämä suunnitelma kuitenkin romuttui. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti TAMKissa kuvataidetta opiskelevat voivat valmistua koulusta Kuvataiteilija (AMK) -tutkintonimikkeellä. TAMKin toimiluvan kohdassa kuusi todetaan:

6. Ammattikorkeakoulun kehittämis- ja muut velvollisuudet:

Kun tässä toimiluvassa määrättävään koulutusvastuuseen tai sen täsmennykseen ei sisälly sellaisia tutkintoon johtavia opintoja, joita ammattikorkeakoulu on aiemmin järjestänyt, ammattikorkeakoululla on kuitenkin velvollisuus huolehtia siitä, että ennen tämän toimiluvan voimaantuloa opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa edellä tarkoitetut opintonsa Tampereen ammattikorkeakoulussa ja saada tutkinto ja tutkintonimike ennen tämän toimiluvan voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti.

Lisäksi toimilupien perustelumuistiossa s. 7-8 todetaan:

Ammattikorkeakoulun luopuessa uuden toimiluvan yhteydessä tietyn tutkintonimikkeen antamisesta taikka suunnatessa liiketalouden tai tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon johtavia opintoja aiemmasta poikkeavilla koulutusalatäsmennyksillä tulee ammattikorkeakoulun kuitenkin huolehtia opiskelijoiden oikeusturvasta. Näitä tilanteita varten toimilupiin ehdotetaan sisällytettäväksi ammattikorkeakouluille velvoite, jolla turvataan opiskelijoiden oikeus suorittaa aloittamansa opinnot ennen tämän toimiluvan voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti. Vaikka ammattikorkeakoulun koulutusvastuu ei sisältäisi sitä tutkintonimikettä tai alatäsmennystä, johon liittyviä opintoja opiskelija on otettu opiskelemaan, opiskelijalla on kuitenkin oikeus jatkaa opintojaan ja saada kyseinen tutkinto ja tutkintonimike ko. ammattikorkeakoulusta ammattikorkeakoululainsäädännön mahdollistamien määräaikojen puitteissa.. Tämä ei estä sitä, että ammattikorkeakoulut voivat keskenään sopia erilaisista järjestelyistä asiaan liittyen. Opiskelijan siirtyminen toiseen ammattikorkeakouluun vaatii näissä tilanteissa kuitenkin opiskelijan myös omaa suostumusta.

Toimiluvat ministeriön verkkosivuilla:

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/ammattikorkeakoulu_uudistus/toimiluvat/?lang=fi

Ehdotuksen kulttuurialan koulutuksen järjestämisestä Mediapoliksessa siten, että TAMK luopuu kuvataiteen koulutusvastuusta ja Tampereella loppuu kuvataiteen korkea-asteen koulutus, on alunperin tehnyt kulttuurialan koulutusjohtaja Kai Salonen. Ehdotuksen tekeminen tuli mahdolliseksi, kun sille löytyi päällikkötason toteuttaja: TAMK ryhtyy nyt kouluttamaan enemmän medianomeja ja kuvataiteen opiskelijapaikat saa englanninkielinen Degree Programme in Media, johon suunnitellaan Fine Art -pääaineopintoja. Koulutusohjelmaa johtaa koulutuspäällikkö Timo Kivikangas.

Haku englanninkieliseen Fine Art koulutukseen alkaa jo 7.1.2014. Lisätietoja löytyy: www.admissions.fi sekä www.tamk.fi/en

Kiitos kaikille TAMKin kuvataiteen koulutukselle tukensa osoittaneille!

"Tässä on kyse laajemmasta kansainvälisestä tai vähintäänkin Suomen laajuisesta vapaan taiteen alasajosta, joka ei välttämättä tuota hyvää eikä ole myöskään taloudellisesti viisas päätös."

TAMK:n kuvataiteen lehtori, Minna Suoniemi

AJANKOHTAISTA